ZOUT > verkiezingen2018

Verkiezingen 2018 gemeenteraad Oirschot

Antwoorden van de politieke partijen op stellingen van de kieswijzer

Beter leesbare versie in pdf


A B C D E F G H
1
# Stelling CDA VVD D66 Dorpsvisie De Gewone Man Sociaal Progressief Oirschot

2
1 SOCIALE WONINGBOUW
In Oirschot moeten meer huurwoningen komen voor mensen met een laag inkomen.
EENS
"https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/huizenbouw/ "
Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Het CDA maakt dit mede mogelijk.
De gemeentelijke woonbehoefte moet slimmer worden ingevuld. Daarvoor maken we gebruik van lokale, regionale en provinciale kennis en afspraken. Het CDA gaat voor nog meer passende en betaalbare woningen voor de jeugd, levensloopbestendig bouwen en kleinere woningen voor (alleenstaande) ouderen.
Zorginitiatieven in de vorm van zorgcoöperaties, ouderinitiatieven rondom woonvormen, etc. krijgen van het CDA alle steun.
Oud en jong willen in Oirschot kunnen wonen. Als lokale voorvechter blijven we daarom het succesvolle Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren en blijven we voorstander van startersleningen.
Leegstaande panden in de dorpskernen en buitengebied zorgen voor verpaupering en ongewenste, soms criminele activiteiten. Het CDA wil ruimhartig maatwerk voor initiatieven die leegstand tegengaan, zoals sloop, herbestemming etc. Ook gaan we verrommeling van ons landschap zowel in de kernen als het buitengebied tegen.
Eigenaren van 'lege' plekken, leegstaande panden en grootschalige erfgoedcomplexen worden uitgedaagd om met woningbouwinitiatieven aan de slag te gaan.

ONEENS
"Wij willen de gemeente niet nog voller bouwen met sociale huurwoningen. Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen. - Wij willen meer ruimte voor huurwoningen in de vrije sector. "
EENS
"Er lijkt nog behoefte aan sociale huurwoningen, maar tegelijkertijd moet er ook worden gewerkt aan doorstroming."
ONEENS
"Dit gebeurt al. Alle projecten worden gerealiseerd volgens de vastgestelde woonvisie, dat houdt in dat van elk project 40% sociale woningbouw (huur en/of koop) is."
ONEENS
"De huidige status laat zien dat Oirschot voldoende huurwoningen heeft voor de laagste inkomens. Wel moet er nog extra huurwoningen gebouwd worden voor de middeninkomens. Daarnaast is er een grote vraag naar betaalbare koopwoningen voor starters en senioren."
EENS
"We streven naar meer goede en betaalbare sociale huurwoningen voor alle doelgroepen (bijvoorbeeld voor jongeren tot 23 jaar een huur onder € 450,00 per maand) en koopwoningen (onder € 200.000,00 per woning). Bovendien willen we een betere doorstroming op de woningmarkt; vooral voor flexwerkers, ZZPers met beperkt inkomen en vermogen, middeninkomens en inwoners met de AOW-gerechtigde leeftijd met beperkt inkomen en vermogen. "
3
2 RANDWEG
Het plan Randweg (Kempenweg-Eindhovensedijk) mag niet doorgaan.
ONEENS
"https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/verkeer/ "
In de toekomst neemt de verkeersdruk op de provinciale weg N395 in Oostelbeers en Middelbeers verder toe. Omwille van leefbaarheid, veiligheid en herstel van het dorpse karakter van met name Middelbeers gaat het CDA voor een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een randweg om het doorgaande verkeer uit de kernen te weren. Deze studie mag de lopende herinrichting van de N395 niet vertragen.
In het belang van de verkeersveiligheid en doorstroming op de Kempenweg en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk Moorland is het CDA voorstander van de nieuwe randweg die ter hoogte van de Kemmer wordt gerealiseerd. Realisatie dient plaats te vinden via een zorgvuldig proces met alle betrokkenen en leiden tot een landschappelijk goed ingepaste weg.
CDA gaat samen met buurtbeheer onveilige verkeerssituaties in alle kernen inventariseren en aanpakken. De verkeerssituatie 'rotonde - Lidl' moet snel worden verbeterd. Bij reconstructie van wegen nemen we meteen verbetering van de veiligheid mee.

EENS
"Om sluipverkeer door Moorland te voorkomen zijn wij voorstander van een randweg vanaf de Beerse weg via Zwanenburg. "
EENS
"Indien er een randweg nodig is en betaalbaar is dan is de Zwanenburgvariant een betere optie daar er bij deze variant minder ten koste gaat van natuur.
ONEENS
"Dit is de enige oplossing om het sluipverkeer in de wijk Moorland uit te bannen. Tegelijkertijd moeten de op- en afritten (Moorland/Koolmond) worden afgesloten voor autoverkeer. Hierdoor ontstaat er een veiligere situatie voor fietsers en voetgangers boven aan de Kempenwegbrug."
NEUTRAAL
Plan zal doorgezet worden met de de nieuwe randweg om de verkeersdruk te verminderen. Echter de huidige geplande route vinden we niet de beste. Die zal aangepast moeten worden
ONEENS
"Sociaal Progressief Oirschot gaat akkoord met fase 1 van de Randweg Kempenweg-Eindhovensedijk. Daar is een besluit over genomen en daar willen we niet op terug komen. De alternatieven zijn bovendien nadeliger voor de natuur en kosten meer."
4
3 SAMENWERKING
Oirschot moet meer samenwerken met het stedelijk gebied Eindhoven en minder met de Kempen.
ONEENS
De gemeente blijft intensief samenwerken in de regio. Naar gelang het belang van onze inwoners wordt er samengewerkt met zowel de stedelijke gemeenten als de gemeenten in De Kempen.
EENS
"Wij vinden dat Oirschot moet stoppen met haar dubbele oriëntatie, omdat het onnodig is, zaken nog meer complex te maken. Samenwerking is noodzakelijk en de gemeente Oirschot zich aldus moet richten naar samenwerkingen waar we op strategisch en uitvoeringsniveau voordeel bij hebben, het Stedelijk gebied. Oirschot heeft partners die haar versterken en die complementair zijn aan gemeente Oirschot. De (financiële) ontmanteling van de Kempensamenwerking moet op een realistisch tempo plaats vinden. "
EENS
"Best kan een hele goede partner zijn maar er zijn meer mogelijke goede partners in het stedelijk gebied. We kunnen kiezen voor een fusie maar er zijn ook goede alternatieve samenwerkingsvormen. Het gaat D66 erom dat we de dubbele oriëntatie loslaten want die is ondoorzichtig, inefficiënt en moeilijk controleerbaar. Bovendien hebben onze inwoners, ambtenaren en bedrijven allen aangegeven het Stedelijk gebied de voorkeur te geven."
EENS
"Oirschot moet wel een zelfstandige gemeente blijven. Op het gebied van verkeer, mobiliteit, wonen, werken, voorzieningen moet de oriëntatie op het stedelijke gebied gericht zijn."
NEUTRAAL
Indien mogelijk moet Oirschot zelfstandig blijven. Wel zal er meer samengewerkt moeten worden om de complexe problemen op te lossen. De samenwerking binnen de Kempengemeenten loopt vooralsnog goed op de diverse terreinen zoals ICT, P&O, Sociale Zaken, Vergunningen etc."
ONEENS
"Sociaal Progressief Oirschot vindt dat Oirschot zijn dorpse en landelijke karakter moet behouden. We werken samen met andere gemeenten om Oirschot in de toekomst zijn karakter te kunnen laten behouden. De schaal en de vormen waarin we samenwerken zijn afhankelijk van het onderwerp. Daarom kiezen we niet op voorhand voor meer of minder samenwerking met welke partij dan ook. "
5
4 GEMEENTELIJKE FUSIE
Oirschot moet fuseren met Best.
ONEENS
"https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/gemeente/"
Onze gemeente blijft een zelfstandige gemeente omdat daarmee de lijnen tussen inwoners, politiek en ambtenaren kort blijven. Dat zorgt voor wederzijds vertrouwen en sociale binding.
De gemeente blijft intensief samenwerken in de regio. Taken (incl. besluitvorming) die op een schaal spelen, waarbij de inzet en besluitvorming van de gemeente te kort schieten, dragen we over. Bijvoorbeeld naar de Kempensamenwerking, Stedelijk gebied of de Metropool Regio Eindhoven.
Het CDA blijft zich inspannen om de sterk verbeterde samenwerking in de Oirschotse gemeenteraad vast te houden en te versterken. We streven daarbij naar het opheffen van het ouderwetse systeem van coalitie en oppositie, omdat daarmee uw belang als inwoner centraal komt te staan. Geen politieke spelletjes. We streven naar een zo breed mogelijk gedragen raadsprogramma 2018-2022.
Goede ideeën en initiatieven uit de samenleving mogen geen “Nee” horen door tijdgebrek bij de gemeente. De dienstverlening van de gemeente aan onze inwoners moet verder worden verbeterd.
Het CDA gaat zich er hard voor maken dat gemeentelijke vertegenwoordigers ontvankelijker worden en betrokken zijn bij initiatieven uit de samenleving. Letterlijk aan de keukentafel, klare taal spreken en niet afhouden maar afwerken.
Het CDA is voorstander van een gemeentelijk beleid waarin duurzaamheid meer centraal komt te staan. Tevens zal, gelet op de schaal van de uitdaging, verduurzaming in regionaal verband moeten worden aangepakt. Duurzaamheid vraagt om een andere aanpak in de openbare ruimte en bij inwoners thuis. Gemeentelijke investeringen in waterberging bijvoorbeeld, om droge voeten te houden in een veranderend klimaat. Om energieneutraal te worden zullen lokaal en regionaal meer windmolens en zonnevelden ingezet moeten worden. Een economie die gaat voor meer hergebruik van reststoffen, komt dichterbij door strikt toe te zien op gescheiden aanleveren van afval. Duurzame mobiliteit krijgt een duw in de rug door verbetering van (snel)fietsverbindingen. Dankzij onze ligging in Brainport kunnen we optimaal profiteren van de aanwezige innovatiekracht. Het CDA ziet onze gemeente als goede kandidaat om innovatieve pilots te laten landen.
We geven buitensportverenigingen meer zeggenschap over eigen voorzieningen. De huidige afhankelijkheid van de gemeente werkt remmend en het CDA gaat deze doorbreken door samen te werken aan een nieuw onderhoudsmodel.
Het CDA zal strak letten op het gemeentelijke huishoudboekje, zodat de
gemeentelijke centen op een verantwoorde manier worden ingezet. Dit betekent dat
het CDA uit gaat van het bestaande gemeentelijke huishoudboekje. Investeringen en uitgaven voor de mensen in Oirschot moeten gevonden worden in de bestaande financiële ruimte.
We gaan uit van een  trendmatige verhoging van de OZB in verband met inflatiecorrectie.
Het CDA is geen voorstander van het aantrekken van incidenteel geld via leningen voor structurele lopende uitgaven (zoals sociale voorzieningen).
NEUTRAAL
"Wij zijn voorstander van intensieve samenwerking met Best, Veldhoven en Eersel. Binnen Het Stedelijk Gebied. Als blijkt dat een fusie met Best daartoe een logische stap is juicht de VVD dat toe."
NEUTRAAL
"Best kan een hele goede partner zijn maar er zijn meer mogelijkheden in het stedelijk gebied. Een fusie kan een optie zijn maar er zijn ook goede alternatieve samenwerkingsvormen denkbaar. Het gaat D66 erom dat we de dubbele oriëntatie loslaten want die is ondoorzichtig, inefficiënt en moeilijk controleerbaar. Bovendien hebben onze inwoners, ambtenaren en bedrijven, allen aangegeven aan het Stedelijk gebied de voorkeur te geven."
ONEENS
"Oirschot moet een zelfstandige gemeente blijven."
ONEENS
Zowel Best als Veldhoven hebben expliciet aangegeven dat ze niet met Oirschot willen fuseren. Dit zou dan een fusie moeten worden die afgedwongen wordt van boven af (provincie), wat nooit een goede zaak is. We streven vooralsnog voor zelfstandigheid mits we een goede dienstverlening aan onze burgers kunnen waarborgen door bv samenwerken met andere partijen/gemeentes."
ONEENS
"We werken samen met andere gemeenten om Oirschot in de toekomst zijn karakter te kunnen laten behouden. Sociaal Progressief Oirschot ziet een bij de schaal van Oirschot passende verdergaande regionale samenwerking in en met de stadsregio Eindhoven en in goede samenspraak met de daarbij betrokken gemeenten in de regio. De schaal en de vormen waarin we samenwerken zijn afhankelijk van het onderwerp waarop we willen samenwerken. "
6
# Stelling CDA VVD D66 Dorpsvisie De Gewone Man Sociaal Progressief Oirschot
7
5 RANDWEG N395
De gemeente moet streven naar een omleiding van de N395 om de kernen Oostelbeers en Middelbeers te ontlasten.
NEUTRAAL
In de toekomst neemt de verkeersdruk op de N395 toe. Onderzoek moet uitwijzen of een omleiding van de N395 de verkeersproblemen in de kom van Oostel- en Middelbeers structureel doen oplossen. CDA Oirschot - De Beerzen steunt dit onderzoek."
EENS
"De N395 is een belangrijke verkeersverbinding tussen Hilvarenbeek, Diessen, de Beerzen en de A58. Ook deze verkeersverbinding wordt deels benut voor sluipverkeer als gevolg van de verstopte A58. Zelfs wanneer dit sluipverkeer wegvalt is een omleiding van de N395 wenselijk om de kernen te ontlasten van interlokaal verkeer."
EENS
"De huidige situatie is onveilig en gaat ten koste van de leefbaarheid van de kernen. Dit kan alleen opgelost worden door een rondweg."
EENS
"Hiermee wordt er het beste tegemoetgekomen aan de wensen van de inwoners van Oostelbeers en Middelbeers. "
NEUTRAAL
Dit zou erg goed zijn om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Echter dit lijkt geen realistisch scenario op korte of middellange termijn. Mocht die mogelijkheid zich wel voordoen, dan zullen we daar zeker aan mee werken en voortouw in nemen. Helaas heeft de provincie als eigenaar van de weg aangegeven geen onderzoek te willen starten naar een randweg. "
EENS
"Sociaal Progressief Oirschot streeft naar een oplossing voor de dagelijks toenemende verkeersdrukte door Oostel- en Middelbeers. Vooral voor kinderen en ouderen is er in en vaak ook buiten de spits nauwelijks de mogelijkheid om over te steken en ontstaan er levensgevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers. "
8
6 JONGEREN
De gemeente moet meer geld stoppen in voorzieningen voor jongeren.
EENS
"https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/jeugd/ "
Oud en jong willen in Oirschot kunnen wonen. Als lokale voorvechter blijven we daarom het succesvolle Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren en blijven we voorstander van startersleningen.
De jeugd heeft en bepaalt onze toekomst. Het CDA geeft blijvend prioriteit aan onderwijs in onze gemeente en de regio. Het CDA hecht aan de uitgangspunten van integrale kindcentra en onderwijs op maat in alle kernen.
Het CDA vindt burgerschap, cultuur- en natuureducatie en gezondheid belangrijke thema’s waarop geïnvesteerd moet worden. Projecten binnen deze thema’s worden ondersteund. Samenwerking tussen lokale musea, scholen, culturele organisaties, natuurclubs, ondernemersverbanden en sportclubs versterkt het effect van dergelijke projecten. Het CDA is ter bevordering van burgerschap ook voorstander van het oprichten van een jeugdgemeenteraad voor basisschoolleerlingen en een jeugdgemeenteraad voor middelbare schoolleerlingen.
De gemeentelijke woonbehoefte moet slimmer worden ingevuld. Daarvoor maken we gebruik van lokale, regionale en provinciale kennis en afspraken. Het CDA gaat voor nog meer passende en betaalbare woningen voor de jeugd, levensloopbestendig bouwen en kleinere woningen voor (alleenstaande) ouderen.
In de gemeente is weinig overlast van hangjongeren. CDA investeert liever in goede voorzieningen voor de (sport)verenigingen zodat jongeren 's-avonds niet op straat hangen, maar actief lid worden van één of meerdere verenigingen.
Het CDA pleit al sinds geruime tijd voor een strenger controle- en preventiebeleid ten aanzien van alcohol en drugs, met name onder jongeren. De afgelopen jaren heeft dit beleid vorm gekregen in samenwerking met locale horeca en (sport)verenigingen. Het CDA blijft deze aanpak ondersteunen.

EENS
"De VVD vindt het wenselijk dat er een goed jongerencentrum beschikbaar is. De nieuwe ontwikkelingen op Moorland betreffende sportaccommodaties hockeyclub en voetbalclub, kunnen een mooie basis bieden. "
EENS
"De gemeente moet samen met de gemeenschapshuizen meer doen voor jongeren."
ONEENS
"Er wordt op dit moment al veel geld gestopt in activiteiten voor jongeren, zoals: -jongerenwerkers -sportcoaches die jeugd en jongeren stimuleren naar sport en beweging (project do-it) -subsidiëring van verenigingen (cultuur en sport) met jeugdleden -subsidiering van diverse evenementen"
EENS
Oirschot moet zorgen dat in alle kernen jongeren een toekomst hebben om zodoende de leefbaarheid in stand te houden en verenigingsleven een toekomst te geven."
EENS
"Sociaal Progressief Oirschot streeft naar het aanbieden op aanvraag van maatwerk aan in opvoedondersteuning, niet alleen aan onze jongeren, maar ook aan hun ouders. We regelen dat de zorg voor kwetsbare jongeren die 18 jaar worden dóórloopt. Jongeren zitten niet werkloos thuis: je zit op school, je werkt of doet vrijwilligerswerk. We betrekken jongeren actief bij vraagstukken die henzelf raken, maar ook bij brede maatschappelijke ontwikkelingen."
9
7 HANDHAVING
Gemeente moet veehouders strenger controleren.
ONEENS
De veehouders worden in Oirschot al streng gecontroleerd. "
NEUTRAAL
"De gemeente moet alle ondernemers, waaronder veehouders controleren op naleving van overeengekomen afspraken. De VVD gaat voor een gelijkwaardige controle voor alle ondernemers."
EENS
"Het is gebleken dat er erg veel gefraudeerd wordt, daar moet tegen opgetreden worden."
EENS
"Dit kan op een aantal onderdelen nog verbeterd worden, Met name geldt dit voor lege vergunningen."
NEUTRAAL
Alle ondernemers moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden in de wetgeving. Dit geldt niet alleen voor veehouders! Alle ondernemers worden regulier gecontroleerd. Bij aangetoonde afwijkingen wordt een ondernemer vaker gecontroleerd, gewaarschuwd en/of beboet en bij meerdere overtredingen kan het bedrijf geheel of gedeeltelijk stilgelegd worden."
EENS
"Sociaal Progressief Oirschot vindt dat de gemeente het afgelopen jaar in de veehouderij ontwikkelingen moeten toestaan die niet passen in deze omschakeling naar een duurzame veehouderij in een gezonde leefomgeving. Daarom is het dringend nodig te handhaven. Handhaving heeft onze prioriteit omdat de overtreders de welwillende ondernemers beschadigen en zorgen voor een slecht imago van de veehouderijsector en de gemeente politiek."
10
8 PROMOTIE
Oirschot investeert onvoldoende aan promotie van eigen gemeente.
EENS
"https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/economie-163778/ "
Economische groei is belangrijk voor de welvaart van de inwoners, maar deze mag niet ten koste gaan van het welzijn en leefbaarheid. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Eindhoven Airport: voor het CDA moet groei gekoppeld worden aan een goede balans met het leefklimaat in de diverse kernen en m.n. Oostelbeers. Vanuit dit uitgangspunt vindt het CDA dat de gemeente Oirschot een actieve rol moet nemen in de lopende regionale discussie over optimalisatie van vertrekroutes.
Het CDA zal strak letten op het gemeentelijke huishoudboekje, zodat de gemeentelijke centen op een verantwoorde manier worden ingezet.
Samen met ondernemers blijven we investeren in een sterk centrummanagement ten behoeve van een betere economische profilering van monumentaal en groen Oirschot. Het CDA ondersteunt samenwerking tussen de diverse ondernemersverenigingen en is voorstander van een heldere centrumvisie.
Het CDA vindt dat marktwerking het winkelaanbod bepaald. Het lokale winkelaanbod is wat ons betreft geen overheidstaak.
Oirschot moet in samenwerking met Eindhoven, Het Groene Woud en De Brabantse Kempen als monumentaal en groen toeristisch dorp beter gepromoot worden. De pilot van de Brandstore in het oude raadshuis krijgt wat het CDA betreft structureel vervolg in samenwerking met o.a. centrummanagement, de VVV, Oirschotse musea en de lokale erfgoedorganisaties.
Het CDA vindt dat armoede actief door de gemeente moet worden aangepakt. Met name door toeleiding naar werk en waar nodig door financiële ondersteuning, zodat mensen mee kunnen doen aan onze samenleving.

EENS
"Oirschot kan meer profiteren van haar landschappelijke ligging, monumentale karakter door een goede samenwerking tussen horeca en middenstand. Een bloeiend centrum voor horeca en middenstand is mogelijk door gerichte focus op onderscheidende activiteiten die breed cultureel zijn verdeeld. De gemeente kan helpen deze focus aan te brengen, Visit Oirschot is een goed begin."
EENS
"Buiten Oirschot is Oirschot alleen bekend van de files en van het leger maar niet van het groene monumentale karakter. Hier liggen kansen voor Oirschot om meer bezoekers naar Oirschot te krijgen"
ONEENS
"Er wordt al voldoende geïnvesteerd, zoals: -de nieuwe brandstore in het oude raadhuis -het programma rondom vrijetijds-economie -faciliteren en subsidiëren van diverse evenementen en musea"
NEUTRAAL
Oirschot investeert op allerlei fronten in de promotie als "Monument in het Groen". Wel moeten we kijken waar we dat nog beter kunnen doen bv richting Brainport om ook internationale gasten te trekken."
EENS
"Gemeente en ondernemers hebben een eigen én een gezamenlijke verantwoordelijkheid om Oirschot meer op de kaart te zetten. We vinden dat de ondernemers ook moeten investeren in het behoud en de versterking van hun marktpositie door middel van vernieuwing en promotie. De gemeente werkt samen, verbindt, versterkt en faciliteert. "
11
9 A58
De A58 moet bij de verbreding hoge geluidsschermen krijgen.
EENS
"Geluidsoverlast voor onze inwoners moet minimaal conform de wettelijke normen worden aangepakt. Gelet op het innovatieve karakter van de A58 ziet het CDA kansen innovatieve maatregelen te nemen voor het verbeteren van de lucht en geluidkwaliteit. "
NEUTRAAL
"De verbreding van de A58 kan zonder hinder voor de inwoners van Oirschot. De beste oplossing is de verdiepte ligging van de A58 en een aquaduct voor het bevaarbaar houden van het Wilhelmina kanaal. Een sterke lobby vanuit de gemeente en de eigen inwoners is hiervoor noodzakelijk. Een minder galante oplossing zijn hoge geluidschermen."
EENS
"Geluidschermen zijn noodzakelijk ter voorkoming van overlast voor de bewoners Door de geluidschermen te voorzien van innovatieve toepassingen, zoals zonnepanelen, luchtreiniger doen we onszelf en de brainport-regio recht."
NEUTRAAL
"Niet de hoogte maar de kwaliteit van de schermen telt. Deze moeten voldoende geluidwerend zijn en fijnstof absorberen. Bovendien moeten ze qua uitstraling passen bij de omgeving."
EENS
De verbreding vindt over een lange afstand plaats. Overal geluidschermen is niet mogelijk en bovendien ook onjuist. Wel moet de geluidshinder bij kom Oirschot beperkt worden tot wat maximaal wettelijk is vastgelegd."
EENS
"We streven ernaar de files en het sluipverkeer door de kommen van de gemeente te voorkomen in het kader van de verbreding va de A58. De geluidshinder en het fijnstof moeten afnemen als gevolg van de aanleg. Geluidsschermen aanbrengen daar waar de geluidshinder toeneemt. Innovatieve, duurzame aanpassingen zoals fluisterasfalt. Inpassing van de verbreding van de A58 in het groene, landelijke karakter van Oirschot, inpassing van de groene dorpsentree aan de noord- en zuidzijde (Heuvelsebrug)."
12
10 MONUMENTENBELEID
De gemeente stopt te weinig geld in monumenten en erfgoed.
ONEENS
Begin 2018 heeft de gemeenteraad extra capaciteit vrijgemaakt voor de uitvoering van de erfgoednota. De gemeente is hierdoor beter, dan in het verleden, in staat projecten die het monumentale en erfgoed karakter van Oirschot versterken te steunen."
"https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/monumenten/ 
Onze gemeente heeft met de vele monumenten en cultuurhistorische waarden goud in handen. Hier zijn we zeer zuinig op. We maken capaciteit vrij voor de uitvoering van de erfgoednota en ondersteunen initiatieven die ons materiële én immateriële erfgoed veiligstellen. Het CDA draagt zorg voor een sterk lokaal erfgoedplatform met deskundige en betrokken leden.
Oirschot moet in samenwerking met Eindhoven, Het Groene Woud en De Brabantse Kempen als monumentaal en groen toeristisch dorp beter gepromoot worden. De pilot van de Brandstore in het oude raadshuis krijgt wat het CDA betreft structureel vervolg in samenwerking met o.a. centrummanagement, de VVV, Oirschotse musea en de lokale erfgoedorganisaties.
ONEENS
"De gemeente zorgt voor een goed monumentenbeleid zodat onze vele monumenten ook voor de toekomst behouden blijven. Eigenaren van monumenten krijgen vanuit de gemeente hulp en advies wanneer zij hun monument willen verbouwen en verbeteren. Bestaande subsidies helpen particuliere huizenbezitters op weg. Leegstaande maatschappelijke beeldbepalende panden kunnen passend worden herbestemd. (Groot Bijstervelt)"
EENS
"Te lang is de gemeente afwachtend geweest, terwijl Oirschot pretendeert een Monument in het Groen te zijn. Investeer!"
EENS
"Met de nieuwe erfgoednota wordt dit gerealiseerd."
ONEENS
Oirschot geeft al veel geld uit aan de vele monumenten in onze gemeente. Recent heeft de gemeenteraad zelfs een verviervoudiging van de man-capaciteit bepaald. Wij hadden liever gezien dat dit in geleidelijk was aangepakt op basis van de werkelijke behoefte."
NEUTRAAL
"Het standpunt van Sociaal Progressief Oirschot is dat de gemeente al jarenlang geld terecht steekt in het behoud van ons erfgoed. Dankzij deze investeringen is de gemeente Oirschot een monument in het groen. We vinden de huidige investeringen voldoende om de stand van de gemeentelijke monumenten op peil te houden. We willen liever investeren in het vinden van de juiste nieuwe invulling voor monumenten.
13
# Stelling CDA VVD D66 Dorpsvisie De Gewone Man Sociaal Progressief Oirschot
14
11 MARKT
De Markt moet volledig autovrij worden.
ONEENS
"Zolang er niet voldoende alternatieven voor parkeren zijn kan de markt niet autovrij worden gemaakt"
ONEENS
"Zoals het parkeerbeleid nu is op de Markt vinden wij prima. Voor de ondernemers die aan de Markt zitten is het een kwalijke zaak wanneer de Markt autovrij is. Er is nu onvoldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van het centrum, alle beschikbare mogelijkheden zijn inmiddels benut voor inbreidingsplannen ten behoeve van woningbouw."
ONEENS
"Er moet parkeerruimte zijn voor bijvoorbeeld gehandicapten, bezoekers van de kerk/begrafenissen. De buitenring, welke reeds gemarkeerd is, mag gebruikt worden. De rest moet autovrij zijn zodat het monumentale karakter van de markt beter tot zijn recht komt. Verder moet er een totaal parkeerplan voor Oirschot ontwikkeld worden (zodat er voor bezoekers wel voldoende parkeerplaatsen zijn)."
ONEENS
"De Markt moet wel anders ingericht worden om de toegankelijkheid en de kwaliteit van de ruimte te verbeteren."
NEUTRAAL
De Markt moet gedeeltelijk autovrij worden. Gezien de parkeerdruk die er al bestaat is het (nog) niet mogelijk om nu al de Markt autovrij te maken."
ONEENS
"Sociaal Progressief Oirschot kan zich prima vinden in de huidige mogelijkheden van de Markt."
15
12 MUSEA
Oirschotse musea mogen de inwoners niets kosten.
ONEENS
"https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/cultuur/ "
Cultuur verbindt. Het CDA is trots op zijn culturele voorzieningen. Mooie voorbeelden daarvan zijn ‘De Enck’ en het ‘Oude Kerkje’. Vele musea en stichtingen zetten de gemeente ook cultureel gezien op de kaart.  Veel van deze instellingen worden door de gemeente gesteund en bij een goed aanbod blijft dat zo.
Het CDA vindt burgerschap, cultuur- en natuureducatie en gezondheid belangrijke thema’s waarop geïnvesteerd moet worden. Projecten binnen deze thema’s worden ondersteund. Samenwerking tussen lokale musea, scholen, culturele organisaties, natuurclubs, ondernemersverbanden en sportclubs versterkt het effect van dergelijke projecten. Het CDA is ter bevordering van burgerschap ook voorstander van het oprichten van een jeugdgemeenteraad voor basisschoolleerlingen en een jeugdgemeenteraad voor middelbare schoolleerlingen.
Het CDA hecht aan een gedegen centrale bibliotheekvoorziening in onze gemeente. Wij zetten vooral in op leesbevordering en taalontwikkeling voor de jeugd, laaggeletterden en immigranten. Zeker op onze basisscholen dient een goede basiscollectie aan uit te lenen boeken te zijn.
Oirschot moet in samenwerking met Eindhoven, Het Groene Woud en De Brabantse Kempen als monumentaal en groen toeristisch dorp beter gepromoot worden. De pilot van de Brandstore in het oude raadshuis krijgt wat het CDA betreft structureel vervolg in samenwerking met o.a. centrummanagement, de VVV, Oirschotse musea en de lokale erfgoedorganisaties.
ONEENS
"Oirschotse musea krijgen subsidie. Naast fondsenwerving en giften is geheven entreegeld een deel van de inkomstenbron van een museum. Iedereen die een museum wil bezoeken betaalt entreegeld eventueel via de museumjaarkaart."
EENS
"Onze musea moeten gratis zijn voor onze inwoners. Bezoekersaantallen zullen dan stijgen waardoor er uiteindelijk veel meer door onze bewoners van subsidiegelden wordt geprofiteerd. Onze musea zijn verrijkend voor de inwoners en zeker voor de jeugd."
ONEENS
"-de entreeprijzen vormen momenteel geen drempel -de musea ontvangen jaarlijks subsidie, dit is nodig voor de exploitatie. -de musea vormen een belangrijke bijdrage d.m.v. educatieve activiteiten voor de jeugd -de musea zijn mede beschermers van ons erfgoed en hebben ook een toeristische aantrekkingskracht"
ONEENS
De musea maken onderdeel uit van onze Oirschotse cultuur. Het lijkt dan ook niet meer dan redelijk dat allen (eigen inwoners en toeristen) daar een zeer kleine bijdrage in doen voor het instandhouden van de musea."
ONEENS
"Sociaal Progressief Oirschot is niet tegen het vragen van een vergoeding aan bezoekers van musea. Ook niet als het gaat om onze eigen inwoners. Het zou wel gratis mogen zijn voor scholen (cultuureducatie). Verder vinden we dat inwoners met een laag inkomen ook toegang moeten hebben tot musea in en buiten Oirschot. Daar willen we in investeren."
17
13 LEEFBAARHEID
Oirschot moet flink investeren in ontwikkeling van Groene Corridor.
EENS
Unieke kans om Oirschot te promoten in Eindhoven"
ONEENS
"De ontwikkeling van de Groene Corridor vindt de VVD niet noodzakelijk: we hebben een prima zeer groene en gedegen verbindingsweg met Eindhoven. Dat Eindhoven er op eigen grondgebied een slowlane van maakt hoeft geen consequentie te hebben voor de landschappelijke herinrichting op Oirschots grondgebied. Alle ontwikkeling van de zogenaamde Groene Corridor zal vanuit ondernemerschap van aanwonende ondernemers en investeringsbereide ondernemers moeten komen. Ondernemerschap van burgers zelf."
ONEENS
"Er is geen onderzoek geweest voor nut en noodzaak."
EENS
"- De gemeente moet investeren in een goede fietsverbinding - De realisering van de langzaam verkeersbrug moet plaats vinden - De gemeente moet bedrijven stimuleren en faciliteren in de realisering recreatieve voorzieningen langs de Groene Corridor"
ONEENS
De Groene Corridor incl. Langzaam Verkeersbrug is een immens duur project wat nauwelijks iets oplevert voor Oirschot. De overlast zal erg groot zijn doordat de verkeersontsluiting richting Eindhoven erg belemmerd wordt."
EENS
"Onze gemeente is de figuurlijke groene tuin voor steden als Eindhoven en Tilburg. We willen ons inzetten om deze kwaliteit (Monument in het Groen) te behouden en te versterken. Het buitengebied is onze groene long waarin we in een gezonde omgeving kunnen recreëren en sporten."
18
15 ALCOHOLGEBRUIK
De gemeente moet strenger controleren op het alcoholgebruik van minderjarigen.
EENS
"https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/jeugd/ "
Oud en jong willen in Oirschot kunnen wonen. Als lokale voorvechter blijven we daarom het succesvolle Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren en blijven we voorstander van startersleningen.
De jeugd heeft en bepaalt onze toekomst. Het CDA geeft blijvend prioriteit aan onderwijs in onze gemeente en de regio. Het CDA hecht aan de uitgangspunten van integrale kindcentra en onderwijs op maat in alle kernen.
Het CDA vindt burgerschap, cultuur- en natuureducatie en gezondheid belangrijke thema’s waarop geïnvesteerd moet worden. Projecten binnen deze thema’s worden ondersteund. Samenwerking tussen lokale musea, scholen, culturele organisaties, natuurclubs, ondernemersverbanden en sportclubs versterkt het effect van dergelijke projecten. Het CDA is ter bevordering van burgerschap ook voorstander van het oprichten van een jeugdgemeenteraad voor basisschoolleerlingen en een jeugdgemeenteraad voor middelbare schoolleerlingen.
De gemeentelijke woonbehoefte moet slimmer worden ingevuld. Daarvoor maken we gebruik van lokale, regionale en provinciale kennis en afspraken. Het CDA gaat voor nog meer passende en betaalbare woningen voor de jeugd, levensloopbestendig bouwen en kleinere woningen voor (alleenstaande) ouderen.
In de gemeente is weinig overlast van hangjongeren. CDA investeert liever in goede voorzieningen voor de (sport)verenigingen zodat jongeren 's-avonds niet op straat hangen, maar actief lid worden van één of meerdere verenigingen.
Het CDA pleit al sinds geruime tijd voor een strenger controle- en preventiebeleid ten aanzien van alcohol en drugs, met name onder jongeren. De afgelopen jaren heeft dit beleid vorm gekregen in samenwerking met locale horeca en (sport)verenigingen. Het CDA blijft deze aanpak ondersteunen.
EENS
"De politie grijpt altijd in als minderjarigen, horecaondernemers en beheerders van (sport)kantines de regels overtreden en overlast veroorzaken. Gerichte preventie op drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik is het meest belangrijk. Onze gemeente zal samen met de basisscholen en het voorgezet onderwijs hier zwaar op in moeten zetten. "
EENS
"Alcohol en drugs zijn schadelijk voor de gezondheid en bij veel gebruik op jonge leeftijd zal dat blijvende schade kunnen veroorzaken. Bovendien; met veel alcohol op of veel drugsgebruik, blijken jongeren vaak bij incidenten betrokken: het begeven in de openbare ruimte is gevaarlijk voor de persoon zelf en voor de omgeving."
EENS
"Handhaven is belangrijk. Preventie is nog belangrijker."
NEUTRAAL
Binnen Nederland kennen we landelijke regels tav alcoholverkoop en -gebruik. De gemeente zal hier op moeten toezien maar wel zodanig dat we wel allemaal dezelfde mate van handhaving toepassen. Ook ouders moeten hierin meer betrokken worden."
EENS
"We streven naar het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag, zoals overmatig gebruik van alcohol en drugs, illegale bouwwerken, aantasting van het milieu of van de gezondheid. Onze aanpak is: eerst aanspreken op het gedrag en bij herhaling consequent en rechtvaardig optreden."
19
# Stelling CDA VVD D66 Dorpsvisie De Gewone Man Sociaal Progressief Oirschot
20
16 WINDMOLENS
Wie op eigen terrein een windmolen wil plaatsen moet daarvoor sneller een vergunning krijgen.
ONEENS
"Plaatsen van windmolens moet ten alle tijde zorgvuldig gebeuren.
EENS
"Wanneer de locatie een geschikte is kan op eigen terrein een windmolen worden geplaatst. Geschikt wil zeggen binnen de gestelde kaders van voorkomen hinder door geluid, slagschaduw en gevaarlijke situaties. "
EENS
"Alleen als een locatie geschikt is, indien geschikt dan zo snel mogelijk ondersteunen."

EENS
"Er moet een algemeen ruimhartig beleid komen, waarin mogelijke locaties voor windmolens worden vastgelegd. Ruimhartig beleid is nodig om energiedoelstellingen te kunnen halen."
ONEENS
De vergunningsprocedure is een juiste, waarvoor geen aanpassingen benodigd zijn. Ook de zorgvuldige afweging van de belangen van de omwonenden moet worden gedaan."
EENS
"We streven naar het stimuleren en faciliteren van een toename in het gebruik van zonne- en windenergie en meer gebruik van warmte/koudeopslag in de grond."
21
17 deEnck
Gemeente moet stoppen met subsidiëren van sociaal-cultureel centrum De Enck
ONEENS
Mits het aanbod goed blijft en er jaarlijks geen structurele te korten zijn die door De Enck niet meer opgevangen kunnen worden."
ONEENS
"Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. Belangrijke voorzieningen voor onze gemeente kunnen altijd een beroep doen op de gemeente, een goed plan om in de toekomst zelfstandig de exploitatie te voeren is wel een randvoorwaarde "
ONEENS
"Gemeenschapshuizen zijn belangrijk voor de inwoners en daarom mag het best wat kosten.
ONEENS
"De Enck is een belangrijke voorziening voor de Oirschotse gemeenschap en levert een belangrijke bijdrage aan onze cultuuruitingen."
NEUTRAAL
Tot voor enkele jaren werd er binnen De Enck onvoldoende aandacht gegeven aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering van De Enck. Het huidige bestuur heeft hier wel aandacht voor en verdient een kans om dit te realiseren. Wel blijkt recent dat er aanzienlijke kosten gemaakt moeten worden om de levensvatbaarheid van een zelfstandige De Enck te waarborgen. Uiteindelijk zal De Enck zelf de eigen exploitatie moeten kunnen dragen zonder forse subsidies van de gemeente.
ONEENS
"De Enck vervult een belangrijke rol in het sociaal-culturele leven van Oirschottenaren. Dat willen we graag behouden voor Oirschot."
22
18 KUNSTGRAS
In alle sportvelden met kunstgras moeten de rubberkorrels vervangen worden door korrels van ander materiaal (zoals kurk).
NEUTRAAL
"Bij aankomende herstructurering De Klep kan vervanging van rubberkorrels door ander materiaal worden meegenomen. Op de overige sportparken in de gemeente Oirschot zijn geen kunstgrasvelden met rubberkorrels aanwezig.
ONEENS
"De gemeente zal op basis van richtlijnen van de RIVM acteren en wanneer daarin aangegeven vervangingen doen. De clubs die kunstgrasvelden met rubberkorrels hebben kunnen altijd op eigen regie zelf tot actie overgaan. "
ONEENS
"Alleen als er duidelijke aanwijzingen (uit onderzoek) zijn, dat het huidig materiaal schadelijk is voor de volksgezondheid"
EENS
"Op dit moment is er slechts een gemeentelijk kunstgrasveld met rubberkorrels. Zodra deze aan vervanging toe is moet deze aangelegd worden zonder de rubber korrels. Hierover is reeds overleg met betreffende vereniging."
NEUTRAAL
Hier speelt ook duidelijk het gezondheidsaspect een belangrijke rol in. Indien door de officiële instanties wordt aangegeven dat de huidige rubberkorrels risico's met zich meebrengen en verwijderd dienen te worden, dan moet dit zsm gebeuren op al onze kunstgrasvelden. Nieuw aan te leggen kunstgrasvelden dienen al andere korrels te gebruiken indien goedgekeurd en voorradig. "
ONEENS
"Er is wetenschappelijk niet aangetoond dat de huidige (kunst)grasvelden onveilig of ongezond zijn voor onze jeugd. Als er bewijs komt voor deze stelling, dan is de gemeente mede-verantwoordelijk om voor een oplossing te zorgen."
23
19 VEEHOUDERIJ
De intensieve veehouderij in de gemeente moet beperkt worden.
NEUTRAAL
Overlast afkomstig van veehouderijbedrijven wordt aangepakt. Alle overbelaste situaties moeten in 2020 beëindigd zijn."
ONEENS
"We hebben veel waardering voor de ondernemers in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien binnen de kaders van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het geldende bestemmingsplan. Oirschot is een voortrekker op het gebied van het tegengaan van overlast door veeteelt. We vinden dat agrarische ondernemers moeten inzetten op innovatieve, milieuvriendelijke en omgevingsvriendelijke landbouw en veeteelt. "
EENS
"De intensieve veehouderij schaadt de volksgezondheid en het milieu.
EENS
"De intensieve veehouderij moet in ieder geval niet meer groeien. Ook i.v.m. gezondheid voor mens en dier."
ONEENS
De intensieve veehouderij heeft al veel innovaties doorgevoerd. Overlast is en wordt op allerlei fronten ingeperkt. Voorop staat dat de volksgezondheid niet in gevaar mag komen door de intensieve veehouderij of andere mogelijke oorzaken zoals bv intensief verkeer."
EENS
"We streven naar verduurzaming van de veehouderij en beperking van de negatieve effecten van de veehouderij voor onze inwoners. Het is inmiddels wel duidelijk dat het anders moet; namelijk diervriendelijker, milieuvriendelijker en gezonder. En dat gaat het meest effectief met minder dieren in onze gemeente. Minder dieren betekent minder mest en minder verkeersbewegingen in ons mooie buitengebied. Als het binnen de wettelijke kaders kan, gaan we voor minder dieren."
24
# Stelling CDA VVD D66 Dorpsvisie De Gewone Man Sociaal Progressief Oirschot
25
20 BIBLIOTHEEK
De bezuinigingen op de bibliotheek moeten worden teruggedraaid.
ONEENS
"De bezuinigingen zijn al deels teruggedraaid.
ONEENS
"Dankzij vrijwilligers en bijdragen vanuit de gemeente is een goede gemeentebibliotheek gerealiseerd. De bezuinigingen hoeven niet teruggedraaid, de bibliotheek moet wel binnen de gemeente in stand blijven in het belang van ontwikkelen van een goede taalvaardigheid van onze inwoners van jong tot oud ongeacht herkomst."
EENS
"De bibliotheek moet blijven ! maar in een nieuwe jas zodat ze veel bezoekers zal trekken."
ONEENS
"De bibliotheek heeft een plan gemaakt waarbij op basis van de nieuwe subsidie voor Oirschot en haar kernen een goede bibliotheekvoorzieningen kan worden gerealiseerd, met bijzondere aandacht voor laaggeletterdheid, anderstaligen en onderricht in digitale vaardigheden."
NEUTRAAL
De bezuiniging is reeds teruggedraaid conform het aangepaste plan van de bibliotheek zelf."
EENS
"We ondersteunen de bibliotheek in de nieuwe taakopvatting dat de bibliotheek een basisvoorziening is die midden in de samenleving staat. We beseffen dat de bibliotheek haar opdracht en veranderingsslag moet realiseren in combinatie met forse bezuinigingen. Wij blijven dit monitoren, waarbij wij een volwaardige invulling van de (wettelijke) taken en samenhang met het daarbij noodzakelijke budget blijven nastreven. Wanneer noodzakelijk is vergroting van het budget mogelijk."
26
21 ASIELZOEKERSDe gemeente moet meer woningen beschikbaar stellen voor de opvang van asielzoekers en statushouders. ONEENS
"https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/integratie/ "
Het CDA wil inzetten op betere integratie van nieuwe bewoners. Nieuwe inwoners moeten zich zo snel als mogelijk thuis voelen in onze hechte gemeenschap. Ondersteuning door professionals, vrijwilligers en buurtbewoners zorgt voor prettig samenleven.
Oirschot heeft een wettelijke verplichting om statushouders huisvesting te bieden. Oirschot voldoet al sinds jaar en dag aan deze taakstelling van de wettelijk aan Oirschot toegewezen aantallen statushouders. Wat het CDA betreft is dat voldoende.
ONEENS
"Onze gemeente doet al meer dan waar de landelijke richtlijnen om vragen. We hebben ook andere inwoners dan statushouders die een sociale huurwoning behoeven. Ook zij hebben daar recht op en moeten op basis van sociaal beleid passende huisvesting kunnen krijgen."
ONEENS
"Opvang en woningen moeten evenredig verdeeld worden over Nederland. Momenteel is er geen te kort aan opvang en Oirschot heeft meer dan evenredig veel bijgedragen aan opvang. D66 wil in asielzaken rechtvaardig, humaan en streng zijn. Liefst in Europese context. De grote stroom van asielzoekers dienen evenredig verdeeld te worden over de Europese lidstaten. Voor de Nederlandse overheid is het soms een grote uitdaging om locaties te vinden waar asielzoekers tijdelijk kunnen verblijven."
ONEENS
"De gemeente Oirschot doet al voldoende op dit gebied en voldoet aan de landelijke normen."
NEUTRAAL
We zijn tegen elke grootschalige opvang van asielzoekers in onze gemeente. Wel zijn we van mening dat we ons aandeel moeten verzorgen in de mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Juist door deze mensen zsm te plaatsen in de verschillende wijken en buurten van onze gemeente, krijgen ze de grootste kans om te integreren. We voldoen nu aan onze doelen hierin en we hebben ook voldoende sociale huurwoningen hiervoor."
NEUTRAAL
"Sociaal Progressief Oirschot streeft ernaar om te voldoen aan de taakstelling van het Rijk om statushouders te huisvesten. Als de nood aan de man is, willen we onderzoeken of er draagvlak bij de inwoners is voor meer opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden."
27
22 LIDL ROTONDE
Rotonde bij Lidl moet verbouwd worden om verkeersveiligheid en doorstroming Kempenweg te verbeteren.
EENS
"https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/verkeer/ "
In de toekomst neemt de verkeersdruk op de provinciale weg N395 in Oostelbeers en Middelbeers verder toe. Omwille van leefbaarheid, veiligheid en herstel van het dorpse karakter van met name Middelbeers gaat het CDA voor een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een randweg om het doorgaande verkeer uit de kernen te weren. Deze studie mag de lopende herinrichting van de N395 niet vertragen.
In het belang van de verkeersveiligheid en doorstroming op de Kempenweg en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk Moorland is het CDA voorstander van de nieuwe randweg die ter hoogte van de Kemmer wordt gerealiseerd. Realisatie dient plaats te vinden via een zorgvuldig proces met alle betrokkenen en leiden tot een landschappelijk goed ingepaste weg.
CDA gaat samen met buurtbeheer onveilige verkeerssituaties in alle kernen inventariseren en aanpakken. De verkeerssituatie 'rotonde - Lidl' moet snel worden verbeterd. Bij reconstructie van wegen nemen we meteen verbetering van de veiligheid mee.
EENS
"De doorstroming is vooral in de ochtend- en avondsits vertraagd. Van groot belang is een goede doorstroming op de A58 om daarmee sluipverkeer door de kommen van De Beerzen, Spoordonk en Oirschot sterk te reduceren. Wel vinden we dat er zeker sprake is van een onveilige situatie voor fietsers, dat nog eens versterkt wordt omdat verkeer niet zo maar afrit Koolmond in kan draaien."
EENS
"Het is een onveilige rotonde die snel aangepakt worden."
EENS
"Tegelijkertijd moet de randweg 2e fase (tussen Bestseweg en Eindhovensedijk) worden gerealiseerd, om deze rotonde te ontlasten."
EENS
"http://www.degewoneman.nl Verkeersveiligheid staat hoog genoteerd voor ons. De verbetering van de rotonde bij de Lidl is onderdeel van de herziening verkeersstructuur Oirschot zuid-oost."
ONEENS
"Sociaal Progressief Oirschot streeft naar een betere verkeersveiligheid en bevordering van de doorstroming, maar daarvoor hoeft de rotonde niet verbouwd te worden."
28
23 ONDERNEMEN
Ondernemers worden in Oirschot te veel gehinderd door alle regels waaraan ze moeten voldoen.
EENS
"https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/ondernemen/ "
Het CDA is trots en blij dat in onze gemeente zoveel ondernemers actief zijn. Zij zorgen ervoor dat er veel mensen een goede boterham kunnen verdienen. CDA gaat stroperige procedures te lijf door binnen een jaar één loket voor alle vergunningaanvragen te realiseren.
Samen met ondernemers blijven we investeren in een sterk centrummanagement ten behoeve van een betere economische profilering van monumentaal en groen Oirschot. Het CDA ondersteunt samenwerking tussen de diverse ondernemersverenigingen en is voorstander van een heldere centrumvisie.
Het CDA vindt dat marktwerking het winkelaanbod bepaald. Het lokale winkelaanbod is wat ons betreft geen overheidstaak.
Het CDA is trots op onze agrarische familiebedrijven die passen in ons buitengebied. De voor Oirschot belangrijke agrarische sector blijft in verduurzaamde vorm (sluiten van kringlopen en in balans met de omgeving) een economische pijler van formaat. Innovatieve ondernemers en -producten, waaronder de biologische landbouw, steunen wij daarom.
EENS
"Daar waar ondernemers plannen hebben die passen in het bestemmingsplan dient de gemeente hen te faciliteren. Innovatie ten behoeve van maatschappelijk verantwoord ondernemen juicht de VVD toe. In de bestemming van middenstandspanden kan de gemeente minder specifieke eisen stellen."
NEUTRAAL
"Veel ondernemers kunnen goed uit de voeten maar met name bij vergunningen kan er veel verbeterd worden door sneller afhandelen."
EENS
"Door middel van het inrichten van een ondernemersloket kan er gerichter gewerkt worden om ondernemers te helpen."
EENS
"http://www.degewoneman.nl Deze stelling is niet alleen in Oirschot van toepassing. We worden allemaal (ook burgers) steeds meer geconfronteerd met allerlei regeltjes die het leven alleen maar onaangenamer maken. We hebben al vele malen getracht om binnen Oirschot in elk geval alle overbodige regels weg te zullen nemen zodra we dat kunnen!"
ONEENS
"De gemeente kan niet alle regels beinvloeden. Daar waar het Rijk regels heeft ingesteld voor ondernemers moet de gemeente deze regels respecteren. De gemeente moet wel samen met ondernemers bekijken welke afspraken nodig en mogelijk zijn om lokale wensen van ondernemers sneller en efficienter op te pakken en af te wikkelen."
29
24 DRUGSGEBRUIK
Drugsgebruik onder jongeren moet harder worden aangepakt.
EENS
https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/jeugd/
Oud en jong willen in Oirschot kunnen wonen. Als lokale voorvechter blijven we daarom het succesvolle Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren en blijven we voorstander van startersleningen.
De jeugd heeft en bepaalt onze toekomst. Het CDA geeft blijvend prioriteit aan onderwijs in onze gemeente en de regio. Het CDA hecht aan de uitgangspunten van integrale kindcentra en onderwijs op maat in alle kernen.
Het CDA vindt burgerschap, cultuur- en natuureducatie en gezondheid belangrijke thema’s waarop geïnvesteerd moet worden. Projecten binnen deze thema’s worden ondersteund. Samenwerking tussen lokale musea, scholen, culturele organisaties, natuurclubs, ondernemersverbanden en sportclubs versterkt het effect van dergelijke projecten. Het CDA is ter bevordering van burgerschap ook voorstander van het oprichten van een jeugdgemeenteraad voor basisschoolleerlingen en een jeugdgemeenteraad voor middelbare schoolleerlingen.
De gemeentelijke woonbehoefte moet slimmer worden ingevuld. Daarvoor maken we gebruik van lokale, regionale en provinciale kennis en afspraken. Het CDA gaat voor nog meer passende en betaalbare woningen voor de jeugd, levensloopbestendig bouwen en kleinere woningen voor (alleenstaande) ouderen.
In de gemeente is weinig overlast van hangjongeren. CDA investeert liever in goede voorzieningen voor de (sport)verenigingen zodat jongeren 's-avonds niet op straat hangen, maar actief lid worden van één of meerdere verenigingen.
Het CDA pleit al sinds geruime tijd voor een strenger controle- en preventiebeleid ten aanzien van alcohol en drugs, met name onder jongeren. De afgelopen jaren heeft dit beleid vorm gekregen in samenwerking met locale horeca en (sport)verenigingen. Het CDA blijft deze aanpak ondersteunen.
EENS
"De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Gerichte preventie op drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik is het meest belangrijk. Onze gemeente zal samen met de basisscholen en het voorgezet onderwijs hier zwaar op in moeten zetten. "
ONEENS
"De aandacht moet gaan naar preventie en educatie. Echter handel en productie moet keihard aangepakt worden."
EENS
"Handhaven is belangrijk. Preventie is nog belangrijker."
EENS
We zien steeds meer jongeren die beginnen te experimenteren met drugs. Vaak eerst wat softdrugs maar daarna wordt snel overgestapt naar meer harddrugs. Een ontwikkeling die gaande is maar waar helaas teveel mensen hun ogen voor sluiten. We kunnen dit alleen maar oplossen als we dit allemaal tezamen aan willen pakken."
EENS
"We streven naar het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag, zoals overmatig gebruik van alcohol en drugs, illegale bouwwerken, aantasting van het milieu of van de gezondheid. Onze aanpak is: eerst aanspreken op het gedrag en bij herhaling consequent en rechtvaardig optreden."
30
25 AGRARISCHE SECTOR
Boeren moeten de ruimte krijgen om hun bedrijven verder te ontwikkelen.
EENS
https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/agrarisch/
"Het CDA is trots op onze agrarische familiebedrijven die passen in ons buitengebied. De voor Oirschot belangrijke agrarische sector blijft in verduurzaamde vorm (sluiten van kringlopen en in balans met de omgeving) een economische pijler van formaat. Innovatieve ondernemers en -producten, waaronder de biologische landbouw, steunen wij daarom.
Het CDA is van mening dat landbouw en natuur met elkaar in balans kunnen worden gebracht. Dit kan in algemene zin door verduurzaming van de agrarische sector. Soms kan dit door voorrang te geven aan of landbouw of natuur in een bepaald gebied. En verder kan via natuur-inclusieve landbouw natuur worden ontwikkeld en kan deze ook extensief gebruikt worden voor de landbouw.
Leegstaande panden in de dorpskernen en buitengebied zorgen voor verpaupering en ongewenste, soms criminele activiteiten. Het CDA wil ruimhartig maatwerk voor initiatieven die leegstand tegengaan, zoals sloop, herbestemming etc. Ook gaan we verrommeling van ons landschap zowel in de kernen als het buitengebied tegen.
Het buitengebied van Oirschot is mooi, maar kan nog mooier worden gemaakt door samen met bewoners en ondernemers te investeren in de kwaliteit van natuur en landschap. Door het terugbrengen van landschappelijke elementen neemt de biodiversiteit toe. Het CDA ondersteunt deze initiatieven."
NEUTRAAL
"We hebben veel waardering voor de ondernemers in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien binnen de kaders van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het geldende bestemmingsplan. Oirschot is een voortrekker op het gebied van het tegengaan van overlast door veeteelt. We vinden dat agrarische ondernemers moeten inzetten op innovatieve, milieuvriendelijke en omgevingsvriendelijke landbouw en veeteelt. "
EENS
"Ieder bedrijf moet de ruimte krijgen om te ontwikkelen, ook boeren. Dit mag echter niet ten kosten gaan van de volksgezondheid en/of milieu."
EENS
"Er moet meer ruimte komen voor agrariërs om over te schakelen op alternatieve en/of innovatieve bedrijven, niet zijnde intensieve veehouderij."
NEUTRAAL
De agrarische ondernemers worden geconfronteerd met steeds meer aangescherpte regels waar aan voldaan moet worden. Dit betekent kostenverhogingen voor hen en aangezien hun opbrengsten juist onder druk staan, betekent dit dat ze gedwongen worden om uit te kunnen breiden. Dit kan uiteraard alleen binnen de daarvoor geldende regels. Er zullen dus minder agrarische ondernemingen overblijven maar deze zullen helaas wel noodgedwongen groter worden."
ONEENS
"Oneens voor de intensieve veehouderijen. Eens voor milieuvriendelijke veehouderijen. We geven ruimte aan de Oirschotse veehouders die inzetten op verandering door om te schakelen naar milieuvriendelijkere veehouderij of door een nevenactiviteit te starten waardoor zij hun veestapel niet hoeven te laten groeien om toch hun boterham te verdienen. De gemeente gaat actiever met de agrarische sector meedenken over de uitvoering en de sturing naar een beter perspectief. "
31
# Stelling CDA VVD D66 Dorpsvisie De Gewone Man Sociaal Progressief Oirschot